مسکو اروپا را به توقف صادرات گاز در صورت تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه تهدید کرد

به گزارش CNN فارسی، هدف از تصمیم کشورهای غربی در تعیین سقف قیمت برای نفت…

ادامه مطلبمسکو اروپا را به توقف صادرات گاز در صورت تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه تهدید کرد