🔻رهبر گروه «Proud Boys/پسران مغرور» در پرونده شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ و حمله حامیان رئیس جمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره، به ۱۸ سال حبس محکوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید