سرعت رشد اقتصادی در چین و کاهش ارزش پایه پولی آمریکا ؛ آینده ابر قدرت ها چه میشود؟

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا)، روز چهارشنبه و در جریان ارائه گزارش شش…

ادامه مطلبسرعت رشد اقتصادی در چین و کاهش ارزش پایه پولی آمریکا ؛ آینده ابر قدرت ها چه میشود؟