🗣 احمدی، معاون پیشین وزیر ورزش:
تعداد ورزشکاران ایرانی پناهنده شده به کشورهای دیگر ۸۱ نفر و تعداد خانم‌ها ۲۴ نفر بوده است.

◀️ ۸۰ درصد از بخش برگزیده جامعه ایران میل به مهاجرت دارند.بالای ۱۰ میلیون افغانستانی ساکن در ایران داریم

◀️ تحریم بر همه شئونات اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم اثر منفی گذاشته است‌‌.

◀️ در برنامه هفتم توسعه یک کلمه از ورزش نیست

دیدگاهتان را بنویسید