جدایی طلبان بلگورود عملیات برای کنترل چند شهر و روستای بلگورود انجام دادند که تاکنون موفقیت سریعی بدست آورده اند.

دیدگاهتان را بنویسید