◀️ از حرفِ «دیپلماسی عزتمندانه» رسیدند به «فروش جزایر»؟

دیدگاهتان را بنویسید