🔹 موسسه اروپایی همکاری و توسعه و شریک محلی آن در لبنان یعنی انجمن «خادمان فردا» نتایج بررسی وضعیت شغلی در این کشور را اعلام کرد.

🔹نتایج این بررسی که برای اولین بار در لبنان صورت می گیرد، با حضور نمایندگان شرکت ها و موسسات بخش های تولیدی و نمایندگان آموزش حرفه ای و هنرستان های لبنان اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید