‼️برای بعضی خانواده ها ۷ میلیون قبض گاز آمده در حالی که کل درآمد خانواده ۷ میلیون است.

دیدگاهتان را بنویسید