یک رسانه موسوم به انقلابی و ارزشی نوشت: مردم دیگر امیدی به بهبود شرایط توسط این دولت ندارند.
هر روز بدتر از دیروز میشود.
دولت نمیخواهد قبول کند که ناموفق بوده.
یادشان رفته زمان مناظرات میگفتند همه ناتوانی های دولتها از تحریم نیست و مربوط به عدم مدیریت است. خوب حالا که دولت دست شماست.
پس چرا کشور را مدیریت نمیکنید؟

مردم امیدی به بهبود شرایط زندگی شان ندارند.
اوضاعشان هر روز بدتر از دیروز میشود.
تا معیشت مردم را درست نکنید هیچ چیز درست نمیشود.
چرخ اقتصاد با چرخش چرخ زندگی مردم میچرخد.
زندگی مردم که لنگ بزند چرخ اقتصاد هم میلنگد.
داریم به سومین سال دولت میرسیم.
وقتی در سه سال کاری نکرده اند. در یکسال باقی مانده چه خواهند کرد؟!
مردم را وادار به دزدی از هم کرده اید.
وقتی شما دستتان در جیب مردم میرود مردم هم دستشان در جیب هم میرود.
این گناه کمی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید