به عنوان کسی که مطالعات تاریخی داشته واقعا برایم شگفت و در تاریخ کم نظیر است که حکومتی اینطور عزم بر نابودی خودش جزم کرده باشد.
بی تفاوتی نسبت به تحولات بین الملل، دستور دوباره برخورد با نداشتن روسری، صدور پی در پی احکام اعدام و زندان، کلمات خائن و مزدور و نظایر آن درباره ناراضیان و‌معترضان، اظهارات تحریک آمیز سکانداران کشور، فقیرکردن روزافزون مردم و….
 «أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟»

دیدگاهتان را بنویسید