سپاه یازدهم 12000 نفری روسیه که در کالینینگراد مستقر بود پس از اعزام به اوکراین به طور کامل منهدم شد.

دیدگاهتان را بنویسید