پیامک برای دانشگاه علامه‌ست ولی پیام مشابه هم از این دانشگاه‌ها دریافت کردن دانشجویان شجاع: صنعتی شریف، شهید بهشتی، علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه قم، علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده پزشکی اصفهان.

دیدگاهتان را بنویسید