هر یه نفر کشته شه، هزارنفر پشتشه
چهلم مهسا شده، کمر نظام تا شده
مهسا ما نیکا ما، ندای آزادی ما
کودکان در کفن، غرق خون این وطن

۴آبان۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید