🔹یک خانه ٧٠ متری اجاره کنند هزینه زندگی آنان برای یک زندگی نرمال به ٣٠ تا ۴٠ میلیون میرسد.
🔹این مبلغ در شهرهای کوچکتر ۵ الی ١٠ میلیون تومان کسر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید