اینجا دستم را بلند می‌کنم و به مردم قول می دهم که هیچ وقت به آنها دروغ نگویم و در گفته هایم صادق و پاسخگو باشم و مطالبه‌گری این عزیزان در مقابل دربرابر آنها پیام‌ها و تعهداتی دادیم مجاب به این می‌شویم که اگه روزی خدایی ناکرده یادمان رفت آنها به یادمان بیاورند و ما پاسخگو باشیم.
اگر نتوانستیم به آن گفته‌ها و قول‌ها عمل کنیم طبیعتا از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد و ادامه نمی‌دهیم، قرار نیست ما عمرمان تلف کنیم و نتوانیم به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید