گرچه در این چندین سال حرکات زیادی باعث ضربه های شدید به جایگاه روحانیت در کشور ما شده است اما این پرده جدید حقیقتا یک حرکت غیر قابل هضم است !

دیدگاهتان را بنویسید