هزینه تبلیغ در صداوسیما به ازای هر ثانیه بیش از ۱۷۵ میلیون تومان اعلام شده است. بر این اساس استفاده نامزد‌ها ازبرنامه‌های صدا وسیما موجب از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی صداوسیما است.

از منظر قواعد فقهی:
اشتغالِ ذِمّه انسان به جبران خسارت و زیانی که به دیگری (اعم از حقیقی وحقوقی) وارد کرده است، بدون نیاز به قرارداد است و به صورت قهری محقق می‌شود.

از منظر قواعد حقوق خصوصی:
حکم اتلاف در ماده ۳۲۸ چنین آمده است: ” هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ” همچنین حکمِ ” تسبیب” در ماده ۳۳۱ چنین آمده است: ” هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید”.

دیدگاهتان را بنویسید