‼️جلیلی در شورای عالی امنیت ملی صرفا میز جلسه را مرتب می‌کرد.

👈 در مناظره دیشب، دکتر پزشکیان چه خوب گفت که افرادی امروز ادعای ریاست‌جمهوری دارند که حتی سابقه اداره کردن یک دکان را هم ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید