کارگزاران دولت سیزدهم نتوانستند حتی در فضای احساسی شهادت رییس جمهور، آرای سه سال قبل خود را حفظ کنند!

دیدگاهتان را بنویسید