شرکت در انتخابات به معنای تأیید کردن همه گذشته نیست؛ بلکه به معنای اعتراض به خطاهای گذشته، و بیان اراده برای تغییری رو به سوی آینده است.

لازم نیست گذشته را فراموش کنیم، اما حتما لازم است آینده را بسازیم. فراموش نکردن گذشته، بخشی از نیروی حرکت برای ساختن آینده است. 

دیدگاهتان را بنویسید