یکی باید بیاید و این بساط زن کشی را جمع کند.

دیدگاهتان را بنویسید