👈 تحریم ها در 8 سال دولت روحانی با وجود ترامپ، به عدد 1500 رسید و در دولت شهید رئیسی و رئیس جمهوری بایدن، به عدد 2570

🗣 نطق کوبنده ظریف خطاب به کارشناسان: بسیار مهم است که چه تفکری در پاستور بنشیند، آقای خاتمی ذیل دستور رهبری عمل کرد و کشور را متحول کرد/ در دولت شهید رئیسی، هزار تحریم به کشور اضافه شد/ مردم ببینید که با تحریم، رشد اقتصادی و تورم و فروش نفت به کجا رفت

دیدگاهتان را بنویسید