آقای زاکانی کلا مفهوم نقدینگی و ربط آن به GDP را درک نکرده! نقدینگی یک متغیر تجمعیه ولی تولید هر سال (GDP) یک متغیر یکساله است.

◀️ برای مقایسه باید نقدینگی با جمع GDPهای ۳۰ سال اخیر مقایسه شود یا فقط در کشورهایی که در ۳۰ سال گذشته رشدهای برابر داشتند مقایسه شود. وضع ما بسیار خرابه!

دیدگاهتان را بنویسید