اشاره به نقطه(.) معروف حسین شنبه‌زاده در پاسخ به توئیتی از علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس، در این تراکت ها و شعارها به چشم میخورد.

دیدگاهتان را بنویسید