🗣 جلیلی: شما عمق راهبردی مسئله رو درک نمی کنی

🗣 انتظامی: تا من عمق راهبردی رو درک کنم شما راه حل تان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید