تا دیروز مدافع و حامی افراطیِ گشت کشتار بود.

دیدگاهتان را بنویسید