🔹 دولت آینده زنگ خطر فساد و تبعیض در جامعه را بشنود
🔹 برای جبران ناترازی ها 500 میلیارد دلار نیاز داریم
🔹 وحید شقاقی شهری، اقتصاددانان گفت:
🔹اقتصاد ایران با تهدیدات و بحرانهای اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می کند و وارد فاز فرسایش زیرساخت ها شده است.
🔹تورم افسار گسیخته دهه 90 بر دهکهای متوسط به پایین تحمیل شده و طبقه ثروتمند منتفع شدند.
🔹در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم های بالا ،بیشتر از تورم بلندمدت، یعنی 7 سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک های متوسط به پایین بسیار سخت کرده و این شرایط، پیچیدگی های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران را تشدید کرده است.
🔹در این شرایط، تحولات عظیمی عبور جهان از سوختهای فسیلی، اقتصاد ایران را به چالش می کشد. شکاف طبقاتی در آستانه ایجاد نارضایتی های شدید است و در عین حال، با تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران مواجه هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید