جز شما طبقهٔ فقهاء حکومتی احدی را سراغ ندارم که در نهایت وقاحت در وسط یک روز تابستانی چشم به پرتوهای گرم خورشید بدوزد و آفتاب را انکار کند!

لذا یا در زمره کاسبان تحریم، آنقدر غرق در ثروت و مکنت بادآورده، به چنان آلاف و آلوفی رسیده اید که اساساً نه تنها گرانی ها و تورم افسار گسیخته این سالها را احساس نکرده و نمیکنید که با بهره مندی از این آشفته بازار مزخرف اقتصادی نشئه شده و توهم میزنید!

یا بنا دارید در رقابتی مشمئزکننده با متملقان قدرت، مثل همپالکی های باندی و جناحی تان بجای عذرخواهی از این همه بی کفایتی و اوضاع وخیم و نابسامان، ذات دروغپرداز و محرّف تان را بنمایش گذارده و با قلب حقایق، مفاسد سیاستگذاریهای کلان و سوءمدیریت هم لباسی های نالایق تان را انکار کرده و طلبکاری کنید!؟

در هر صورت اینگونه مواضع چیزی جز نفرت بیشتر از روحانیون نمی زاید و ایکاش حال که راستگویی و عذرخواهی بلد نیستید سکوت میکردید و بیش از این با آبروی نداشته تان بازی نمی‌کردید.

دیدگاهتان را بنویسید