به من گفته شده است که قطعنامه E3 علیه ایران ⁦ به آژانس ⁩ رسما ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید