“اگر نماینده ای بدون چادر وارد مجلس شود کتک می خورد!”

◀️ بدون چادر بودن در عرصه سیاست رسمی آن زمان خودش حرکتی رادیکال بود.

◀️ خواستم جوانترها بدانند چه راهی طی شده که به اینجا رسیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید