این تصویر و افراد حاضر را مقایسه کنید با پزشکان و پرستاران ایرانی که از کشور مهاجرت می‌کنند!!؟
به عمق فاجعه پی خواهید برد…
وقتی نخبگان ما  از سرزمین آبا اجدادی خودشان می‌روند و بجای آنها مهاجرین افغانی می‌آیند..
دکتر علی‌اکبر صالحی:
« نخبگان ما که می‌روند هم علم و دانش خود را می‌برند و هم پول و سرمایه خود را…»

دیدگاهتان را بنویسید