مجلس انقلابی یازدهم در طول چهار سال فعالیت خود ۶ هزار و ۴۱۵ میلیون تومان بودجه مصوب داشت که این بودجه در عمل نسبت به آغاز به کار مجلس نزدیک ۶ برابر شده است.

بررسی بودجه چهار ساله مجلس نشان می دهد بودجه 1400 به عنوان اولین بودجه مصوب مجلس یازدهم 81.7 درصد، بودجه 1401، 53 درصد و بودجه 1402، 101 درصد افزایش یافته است.

بودجه سال 1403 با توجه به اینکه مجلس دیگری قرار است دریافت کند 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

مجلس در سال 1402، سه هزار و 211 میلیارد تومان بودجه داشته که بیش از نیمی از آن صرف پرداخت حقوق نمایندگان می‌شود، 575 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی مجلس شده ولی نکته جالب اینکه به جز این مخارج، در قالب ردیف سایر مبالغ قابل توجهی نیز به نماینده ها اختصاص پیدا می‌کند که حق سفره و سفر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید