امروز ماسک انسانیت زدند
دلواپس فلسطین شدند!!

به تازگی هم میگن در مرگ کسی شادی نکنید حتی مرگ یک جلاد
میگن شادی در مرگ دیگران کار انسانی نیست!!

دیدگاهتان را بنویسید