استیصال و درماندگی را در چهره و رفتار علم الهدی به وضوح می‌توان دید و پاسخش به سوالها صرفا پرت و پلاگویی‌هایی ست که چیزی از آن کسی متوجه نمی‌شود.
این چهره و این زبان بدن و این استیصال، مشابهش را فقط در زمان سقوط دیکتاتورها دیده‌ایم. آنجا که هیمنه و هیبتشان فرو ریخته است و درمانده و مضطرب، نگران سرنوشت خویش هستند.

دیدگاهتان را بنویسید