فرماندار مشهد:
تعداد افغانی ها آنقدر زیاد شده که اجازه تحصیل به بچه های ایرانی را نمیدهند

دیدگاهتان را بنویسید