یک روز با تورم و فشار اقتصادی
یک روز با محدودیت اینترنت
یک روز با ممنوعیت ورود واکسن کرونا
یک روز با تفتیش عقاید
هر روز به نحوی به جنگ مردم می‌آیید
اما یادتان باشد؛
عصر تاریک قرون وسطی هم با همه سیاهی‌اش یک روز تمام شد…

دیدگاهتان را بنویسید