بیست سازمان کار فرهنگی انجام می دهند
اما بلد نبودند عنبر درسته، نه انبر!!

دیدگاهتان را بنویسید