آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
جریانات مدعی انقلابی گری، پس از خالص سازی، بجای رقابت در «برنامه برای پیشرفت کشور» در حلقه محدود باقی مانده خودشان، رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده اند.

خدا پدرش را بیامرزد آنکه گفت: رسیده ایم به دوران «ابتذال امر سیاسی»

عزیزان تصمیم گیر: ببینید نتیجه خالص سازیتان را

دیدگاهتان را بنویسید