دانشجویان یهودی که مخالفت خود را با اشغال محوطه دانشگاه توسط حامیان فلسطین ابراز کردند مورد ضرب‌ و جرح قرار گرفتند. عدم دخالت نیروهای امنیتی برای جلوگیری از این درگیری، مورد انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید