🗣 مومنی اقتصاددان می‌گوید: تعریف دولت از مردم آنهایی است که می‌توانند جت شخصی بخرند.تعریف آنها از مردم آن ۷۰ درصدی که زیر خط فقر یا در آستانه فروافتادین به زیر خط فقر هستند، نیست.

دیدگاهتان را بنویسید