در این ویدیو، تنها نگاهی خواهیم داشت به جشن پیروزی سه تن از نامزدهای مسلمان شوراهای شهر در انتخابات اخیر بریتانیا.

🔹بانویی در این باره نوشته:
احتمالاً بریتانیای استعمارگر ،همه‌ی اون خرافات و جهل و تعصبی که در کشورهای جهان سوم ترویج داده، پس میده.

در موردِ مذهب شیعه و بهایی‌گری و صوفی‌گری، که مرحوم کسروی معتقده ساخته و پرداخته‌ی بریتانیای کبیر بوده

دیدگاهتان را بنویسید