خبرنامه امیرکبیر نوشته است:
«بر اساس گزارش های رسیده از دانشگاه خواجه نصیر، امروز طیف وسیعی از دانشجویان دختر پردیس رضایی نژاد دانشگاه خواجه نصیر پیامک حجاب (نداشتن پوشش مناسب دانشجویان) دریافت کرده‌اند.
این پیامک‌ها در پی گزارش‌های فردی به نام رحیمی (حجابان پردیس رضایی‌نژاد)، بوده است. این حجاب‌بان که در برخورد اول دانشجویان دختر را با تهدید مجبور به نشان دادن کارت دانشجویی می‌کند و سپس با عکس برداری از کارت دانشجویی گزارش‌هایی به حراست مرکزی دانشگاه خواجه نصیر ارسال می‌کند.»

دیدگاهتان را بنویسید