300 دلار معادل چند اسکناس 100 ریالی؟

سال 1338 معادل 21 اسکناس
سال 1357 معادل 21 اسکناس
سال 1388 معادل 30000 اسکناس
سال 1403 معادل 1860000 اسکناس

886000% سقوط ریال در 45 سال!

دیدگاهتان را بنویسید