◀️ روابط عمومی تا این حد وقیح و طلبکار را باید نتیجه رواداری مردم در جهت اقدامات مدیران خودرو بدون کمترین پاسخگویی دانست.

◀️ اگر چنین پررویی در هر کشوری حتی اروپا شکل می‌گرفت، بدون شک مردم با تحریم خرید آن کمپانی درس بزرگی به ماله کشان روابط عمومیِ شرکت می‌دادند.

دیدگاهتان را بنویسید