محمد مهاجری نوشت: متاسفانه حضور آقای صدیقی در نمازجمعه و توجیهات طلبکارانه‌ای که در برابر شائبه‌ها بیان داشت، سوءتفاهم‌های موجود را افزایش داد و بیم آن می‌رود این دمل چرکین سربسته بماند و بعدها خدای ناکرده عواقبش دامنگیر همه روحانیت(که قطعا بسیاری از آنها از آن دفاع نمی‌کنند) شود.

دیدگاهتان را بنویسید