بریده‌ای از روزنامه «امت»، مربوط به ۱۴ ماه پس از انقلاب ۵۷
آخوندهایی که سالها برای استفاده از خزینه به جای دوش حمام، در تلاش بودند که مردم را متقاعد کنند و فتوا صادر می‌کردند، سال ها بعد از آن، کامپیوتر را هم از وابستگی ها امپریالیسم می دانستند! حال که مدت های زیادی از آن تاریخ می گذرد، همچنان شاهد این تفکرات واپس‌گرایانه هستیم.

حال همین آخوندها دشمن شماره یک اینترنت، فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات هستند، زیرا فهمیده اند که منبر پررونق آن‌ها به شدت کساد گشته و خرافات و افسانه های دروغین شان، دیگر خریداری ندارد”
– متن و تصویر از همراهان

دیدگاهتان را بنویسید