کسانی که کشور خودشان را دو دستی تحویل طالبان داده‌اند، برای زنان ایرانی رگ غیرتشان را باد کرده، لباس رزم پوشیده و هل من مبارز می‌طلبند. اینها اگر غیرت داشتند الان باید در پنجشیر می‌بودند. مسئول ایرانی هم اگر غیرت داشت که تبعه خارجی غلط می‌کرد برای شهروند ایرانی خط و نشان بکشد

دیدگاهتان را بنویسید