هیچ کس حق قانونی ندارد دانشگاه های ما را با اردو زدن و تهدیدهای ضدیهودی تعطیل کند.

ما با افتخار در کنار هر دانشگاهی که برای حفاظت از ایمنی دانشجویان ایالت ما اقدام کند، خواهیم ایستاد.

دیدگاهتان را بنویسید