حفظ حرمت زنان حرمت‌گذاری به کل جامعه و بی‌حرمتی به آنان بی‌حرمتی به کل جامعه است. لازم است صدای اعتراض زنان شنیده شود و خشونت علیه آنان تحت هر عنوانی (چه ارشاد و چه نور) متوقف شود. اجبار و اکراه در امور دینی بی‌نتیجه است.

دیدگاهتان را بنویسید