کاربر ارزشی در یک شبکه اجتماعی آمریکایی که توسط حکومت مورد حمایتش از دسترس میلیون‌ها کاربر ایرانی مسدود شده و با عبور از فیلترینگ، نگران آزادی بیان در سایر کشورهاست!
آزادی بیان، دوربین تمامی رسانه‌های خارجی و داخلی و سایر مردم است که از این اتفاقات آزادنه فیلم و خبر تهیه می‌کنند بدون اینکه رسانه هایشان توقیف، و خبرنگاران و شهروندانشان سالها زندانی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید